Otel Denetimi Sistemi toplumsal sorumluluk taşıması açısından ilgili tarafları ve bu taraflara katkıları açışından değerlendirilecek olunursa;

1. Türk turizminin gelişimi ve ülke ekonomisine katkısı;

Sadece uluslar arası standartların bilinebilirliği ve uygulanması değil ilgili ulusal yasa ve mevzuatlarında dikkate alınması ile bu denetimlerde farklılık yaratılmıştır. Bu denetimler sonucunda görülmüştür ki, otellerin birçoğu hizmet kalitesi ve müşteri güvenliğinde iyileştirmeye açık alanlarının belirlenmesinden son derece memnun olup, bir an önce bu iyileştirmeleri gerçekleştirmeye başlamışlardır. Turistik tesislerde “Daha kaliteli ve güvenli hizmet” anlayışının belirginleşmesi ve sahiplenmesinin yaratacağı katma değerin daha fazla döviz getirisi ve turizm sektöründe ekonomik büyüme demek olduğu dikkate alındığında, bu projenin aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığı da tartışılmaz bir gerçektir.

2. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm seyahat acentelerine katkısı;

Seyahat boyunca en önemli konunun tatilin geçirileceği tesisin beklentileri karşılaması gerektiğini ve bu yüzden de taahhüt edilen hizmetin gerçekleşmesini kontrol altında tutarak müşterilerine bu güveni sağlamayı ve dolayısıyla da seyahat acentelerine duyulan güveni artırarak, sektördeki bu yüzdeyi arttırmayı hedeflemektedir. Bu yüzdenin artması da bu sektörde faaliyet gösteren her kuruluşun, pasta büyüdüğü için payının da artması anlamına gelecektir.

3. Otellere Katkısı;

AND denetçileri tüm denetimler boyunca “doğru teşhis doğru tedavi demektir” temel ilkesiyle denetimleri gerçekleştirmeyi prensip olarak benimsemişlerdir. Kaliteli hizmet/fiyat performansının doğru orantılı olduğu gerçeği düşünüldüğünde ve bu projenin temel amacının da hizmet kalitesi ve onun bir parçası olan müşteri güvenliğinin sağlanması olduğu dikkate alındığında ve bu projenin bir parçası olmayı kabul eden otellerin denetim sonuçlarına göre yaptıkları her iyileştirmenin kendilerine daha fazla müşteri ve karlılık olarak döneceği gerçeğini anlatmayı tüm denetçilerimizin başarmış olduğunu, projenin sonunda otellerden aldığımız çok olumlu tepkilere dayanarak büyük bir mutlulukla söyleyebiliriz.

4. Ülke tanıtımına katkısı;

Bu projenin heyecan verici en önemli özelliklerinden birisi de ülke tanıtımına yapacağı katkıdır. Her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlayan ülkemizin en önemli tanıtımı da bu turistler sayesinde yapılmaktadır. Otellerimizin hizmet kalitesinde çıtayı yükseltmesi ile her yıl değişik organizasyonların yaptığı farklı değerlendirmelerde otellerimizin ilk sıraları paylaşması herkese onur yaşatacak ve ülke tanıtımına çok önemli katkısı olacaktır.

5. Turizm sektöründe eğitilmiş ve kalifiye personel yetiştirilmesi bilincinin geliştirilmesi;

AND olarak denetim süresi boyunca prensip olarak benimsediğimiz hususlardan biride denetlediğimiz otellerde çalışan personelin niteliklerinin arttırılmasına yönelik teşvik edici değerlendirmeler ve uygulamalardır. Çünkü bizler biliyoruz ki hizmet kalitesi ve müşteri güvenliğinin arttırılması için en temel şartlardan biriside eğitilmiş personeldir. Bu konuda ki desteklerimizden biride AND‘nin otellerimize yönelik başlattığı eğitim projesidir.

6. Belgelendirme ve Denetim Sektörüne katkısı;

Günümüzde bağımsız denetim kuruluşlarının bir çok alanda değil de, seçtikleri bir alanda uzmanlaşmasının o alanda yaratacağı fayda çok daha büyük olacaktır. Yukarda saydığımız bir çok fayda, AND olarak turizm sektöründe uzmanlaşma kararımızın sonucu oluşmuştur. Bugün otellerle başlayan bu projenin diğer sektörlere de örnek teşkil etmesini umuyoruz.

Denetim Prensipleri

Prensiplere Bağlı Olma; Her şeyden önce amaç, tesislerin performansını iyileştirmek olduğundan, tesislerin üzerinde işlem yapabileceği bilgiler temin edilmelidir. Dolayısıyla bu amaca hizmet edebilecek bulguların temini için denetçilerimizin benzer şartlarda benzer sonuçlara ulaşabilmesi aşağıdaki prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalması ile mümkündür.

a) Ahlaki Davranış: Güven, bütünlük, gizliliğe saygı ve sağduyu denetim için temel şartlardır.

b) Adil Olma: Denetim şartları ne kadar zor olursa olsun denetçinin yaklaşımı değişmemeli ve denetim bulguları, sonuçları, raporları denetim faaliyetini gerçek ve doğru olarak yansıtmalıdır. Denetleyen ve denetlenen arasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları raporda yer almalıdır.

c) Profesyonel Özen: Denetçilerimiz yaptıkları işin önemine ve denetim müşterileriyle, diğer ilgili tarafların gösterdiği güvene uygun bir özenle çalışmalıdır. Gerekli yeterliliğe sahip olmak önemli bir faktördür.

d) Bağımsızlık: Denetçilerimiz denetlenen faaliyetten bağımsızdır, ön yargı ve menfaat çatışmasına sahip olmamalıdır. Denetim boyunca denetim bulgularının ve sonuçlarının sadece denetim kanıtlarına dayalı olmasını sağlamak üzere, objektifliğini ve tarafsızlığını muhafaza etmelidir.

e) Kanıta Dayalı Yaklaşım: Denetim kanıtları doğrulanabilir olmalıdır. Denetimler sınırlı bir zaman dilimi içinde ve sınırlı bir kaynakla yapıldığı için, kanıtlar eldeki bilgi örneklerine dayandırılır. Örnekleme işleminin uygun şekilde kullanımı denetim sonuçlarına duyulan güvenle yakından ilgilidir.

keyboard_arrow_up